Διαγράμματα δειγματοληψιών

Τα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζουν των αριθμό των δειγματοληψιών ανά Υδατικό διαμέρισμα και ανά Υδρολογικές λεκάνες, από την αρχή του έργου έως σήμερα.

Αριθμός μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων ανα Υδατικό διαμέρισμα

Αριθμός μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων ανα Υδρολογική Λεκάνη σε:
Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Δυτική Στερεά Ελλάδα & Ήπειρο

Ανατολική Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία

Δυτική, Βόρεια & Ανατολική Πελοπόννησο

Αττική, Κρήτη & Νησιά Αιγαίου