ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ ή όπως αναφέρεται διεθνώς WFD) καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των υδάτων.  

Σύμφωνα με την ΟΠΥ το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης (ΟΠΥ).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

για βιολογικές, φυσικοχημικές, υδρομορφολογικές παραμέτρους, καθώς και για χημικές και άλλες ουσίες (Cd, Cu, Ni, Fe, Pb, Ζn, Mn κ.α.).

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

που αφορούν στα φυσικοχημικά, υδρομορφολογικά και χημικά στοιχεία (μέταλλα) δειγμάτων νερού και στις βιολογικές κοινότητες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

όλων των δειγμάτων από ποτάμια, μεταβατικά και παράκτια ΥΣ για κάθε ποιοτικό στοιχείο, με βάση διαθέσιμους και δοκιμασμένους δείκτες για την Ελλάδα.​

ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ  για τα Ύδατα η  παρακολούθηση της ποιότητας του συνόλου των επιφανειακών υδάτων της χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) εξασφαλίζει την ορθή εκτίμηση και την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων των υδατικών πόρων για τη λήψη σαφώς καθορισμένων διαχειριστικών μέτρων. 

στοχοσ

Η ΟΠΥ έθεσε ως στόχο το 2015 όλα τα υδατικά σώματα της ΕΕ
να έχουν “καλή” οικολογική κατάσταση.

Σε κάθε Κράτος Μέλος, σε κάθε υδατικό σώμα ορίζονται σημεία δειγματοληψίας
που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, τη διαχρονική παρακολούθηση (με παράλληλη λήψη διαχειριστικών μέτρων)
και τελικά τον έλεγχο της επίτευξης ή μη, του στόχου της «καλής» κατάστασης.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Σταθμούς Συνολικά
Σταθμούς Ποτάμιων Υδατικών Σωμάτων
Σταθμούς Παράκτιων Υδάτων
Σταθμούς Μεταβατικών Υδάτων

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
0
ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
0
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
0
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στους χάρτες φαίνεται η ποιότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων για το έτος 2020, για κάθε μια περίδοδο δειγματοληψίας (χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι). Η τιμή του δείκτη ποιότητας φυσικοχημικών παραμέτρων κυμαίνεται από 1 έως 4 και ανάλογα με την τιμή της η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή όπως φαίνεται παρακάτω:

  • κακή (<=1)
  • ελλιπής (1.01 – 2)
  • μέτρια (2.01 – 3)
  • καλή (3.01 – 4)
  • υψηλή (>4)

Επιλέξτε την εποχή για την οποία θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.

3D ΠΟΤΑΜΙΑ

Ορθοφωτοχάρτης που δημιουργήθηκε με πτητικό εναέριο μέσο (drone) και λογισμικό φωτογραμμετρίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ολα τα νεα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των ποτάμιων, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας, βάσει της ΚΥΑ 140384/19-08-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».