Μεθοδολογία

Θα διεξαχθεί παρακολούθηση (εποπτική και επιχειρησιακή) και ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης σταθμών παρακολούθησης, που ορίζονται στο άρθρο 9 (παράρτημα) της ΚΥΑ με αριθμ.: οικ. 140384/19-08-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

σε 82 σταθμούς παράκτιων υδάτων

 • 30 εντάσσονται στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται ανά διετία 
 • 52 είναι εποπτικής παρακολούθησης που θα παρακολουθηθούν άπαξ κατά τη διάρκεια του έργου (Παράρτημα Ι, Η5).
 

σε 29 σταθμούς μεταβατικών υδάτων

 • οι οποίοι εντάσσονται στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται ανά διετία 
 • τρεις (3) σταθμούς εποπτικής παρακολούθησης που θα παρακολουθηθούν άπαξ κατά τη διάρκεια του έργου (Παράρτημα Ι, Η6). 

Συχνότητες παρακολούθησης

Όσον αφορά στις συχνότητες των στοιχείων εντός ενός έτους παρακολούθησης: Οι βιολογικές παράμετροι στα παράκτια και μεταβατικά ύδατα θα παρακολουθούνται με συχνότητα εξαμηνιαία όσον αφορά στο φυτοπλαγκτό και ετήσια όσον αφορά στα μακροασπόνδυλα,  φυτοβένθος και ιχθυοπανίδα.

Οι γενικές φυσικοχημικές παράμετροι θα μετρούνται με συχνότητα δύο (2) φορές κατ’ έτος. Οι ουσίες προτεραιότητας και λοιποί ρύποι στα παράκτια και μεταβατικά ύδατα θα παρακολουθούνται. Οι δειγματοληψίες για την χημική κατάσταση που θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ θα γίνονται σε επιλεγμένους σταθμούς, ανά διετία για τους επιχειρησιακούς και άπαξ κατά τη διάρκεια του έργου για τους εποπτικούς σταθμούς και ο χειρισμός των δειγμάτων θα διεξαχθεί σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα συνταχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Στους 490 σταθμούς ποταμών, περιλαμβάνονται 195 σταθμοί που εντάσσονται στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση, 294 σταθμοί εποπτικής παρακολούθησης και ένας διερευνητικός σταθμός που θα παρακολουθηθούν άπαξ κατά τη διάρκεια του έργου.

Οι γενικές φυσικοχημικές παράμετροι

θα μετρώνται με συχνότητα τρεις (3) φορές κατ’ έτος, ως εξής: 

Το χειμώνα 

 • σε 141 επιχειρησιακούς,
 • 163 εποπτικούς και
 • 1 διερευνητικό σταθμό,

(που η κατάστασή τους εκτιμήθηκε -με βάση τα δεδομένα του Προγράμματος Παρακολούθησης 2012-2015- ως κατώτερη της καλής και μία ή περισσότερες θρεπτική/ές ένωση/εις παρουσίασε/αν το χειμώνα μεγαλύτερη συγκέντρωση τουλάχιστον από μία άλλη εποχή δειγματοληψίας) οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, Η4. 

Την άνοιξη

 • οι παράμετροι αυτές θα μετρώνται σε όλους τους σταθμούς.

Tο καλοκαίρι

 • σε 159 επιχειρησιακούς,
 • 242 εποπτικούς και
 • 1 διερευνητικό σταθμούς,

καθώς οι υπόλοιποι σταθμοί το καλοκαίρι είναι ξεροί. Οι γενικές υδρολογικές παράμετροι θα μετρώνται ταυτόχρονα με τις φυσικοχημικές παραμέτρους.

Μακροασπόνδυλα & διάτομα

Τα μακροασπόνδυλα και τα διάτομα θα παρακολουθούνται στο σύνολο των σταθμών την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι σε 159 επιχειρησιακούς, 242 εποπτικούς και ένα διερευνητικό σταθμό, καθώς οι υπόλοιποι σταθμοί το καλοκαίρι είναι ξεροί.

Ψάρια

Τα ψάρια θα παρακολουθούνται την άνοιξη σε υποσύνολο 72 επιχειρησιακών, 172 εποπτικών και ενός διερευνητικού σταθμών, καθώς οι υπόλοιποι σταθμοί είτε δεν είναι προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλών παροχών, είτε είναι ξεροί ή/και δεν έχουν ψάρια. Το καλοκαίρι τα ψάρια θα παρακολουθούνται σε υποσύνολο 146 επιχειρησιακών, 213 εποπτικών και ενός διερευνητικού σταθμών, καθώς οι υπόλοιποι σταθμοί δεν παράγουν ιχθυολογικά δείγματα/δεδομένα.

Τέλος, η εκτίμηση του φυσικού χαρακτήρα και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων όλων των σταθμών δειγματοληψίας στους ποταμούς θα γίνει άπαξ στην περίοδο διάρκειας του έργου, κατά προτίμηση σε περίοδο χαμηλής παροχής. 

‘Η Οικολογική Κατάσταση των σταθμών παρακολούθησης θα προκύψει με την επεξεργασία και σύνθεση των αποτελεσμάτων, και με την εφαρμογή των κατάλληλων δεικτών, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι και δοκιμασμένοι δείκτες για την Ελλάδα.