Μεθοδολογία δειγματοληψιών σε ποτάμια Υδατικά Σώματα​

Απαραίτητα στοιχεία εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας, σύμφωνα με την ΟΠΥ, είναι τα παρακάτω:

Βιολογικά στοιχεία ποιότητας

 • Μακροασπόνδυλα: δείκτες ευαίσθητοι στην ρύπανση
 • Ψάρια: αφθονία, πυκνότητα, μεγέθη (ηλικιακές κατανομές)
 • Διάτομα: δείκτες ευαίσθητοι στην ρύπανση
 • Μακρόφυτα: αξιολόγηση τροφικής κατάστασης

Υδρομορφολογικά στοιχεία ποιότητας

 • Καθεστώς φυσικού χαρακτήρα και ποιότητας των ενδιαιτημάτων του ποταμού, που έχει σαν στόχο την καταγραφή της υδρογεωμορφολογικής κατάστασης των ποταμών
 • Υδρολογικές συνθήκες, σύσταση υποστρώματος, κτλ.

Φυσικοχημικά στοιχεία ποιότητας

 • Γενικά φυσικοχημικά στοιχεία: θερμοκρασία, θολερότητα, κατάσταση οξίνισης (pH), αγωγιμότητα, ολικά διαλυμένα στερεά, συνθήκες οξυγόνωσης, βιολογικά απαιτούμενη συγκέντρωση οξυγόνου, συγκεντρώσεις θρεπτικών (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, ορθοφωσφορικά) και χλωριόντων.

Συχνότητα δειγματοληψιών

Το χειμώνα 

 • σε 141 επιχειρησιακούς,
 • 163 εποπτικούς και
 • 1 διερευνητικό σταθμό,

που η κατάστασή τους εκτιμήθηκε -με βάση τα δεδομένα του Προγράμματος Παρακολούθησης 2012-2015- ως κατώτερη της καλής και μία ή περισσότερες θρεπτικές ενώσεις παρουσίασαν το χειμώνα μεγαλύτερη συγκέντρωση από τουλάχιστον μία άλλη εποχή δειγματοληψίας.

Την άνοιξη

 • οι παράμετροι αυτές μετριούνται σε όλους τους σταθμούς.

Tο καλοκαίρι

 • σε 159 επιχειρησιακούς,
 • 242 εποπτικούς και
 • 1 διερευνητικό σταθμό,

καθώς οι υπόλοιποι σταθμοί το καλοκαίρι είναι ξεροί. Οι γενικές υδρολογικές παράμετροι μετριούνται ταυτόχρονα με τις φυσικοχημικές παραμέτρους.

Αναλυτικά