Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Σύντομο Βιογραφικό

  • ΑΠΘ πτυχίο Φυσιογνωστικού Τµήµατος (1975)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ωκεανογραφία, στο Πανεπιστήµιο Aix-Marseille II (DEA, 1997).
  • ∆ιδακτορική διατριβή στη θαλάσσια βιολογία, µε θέµα: “Contribution a l’etude qualitative et quantitative de l’ association Posidonietum oceanicae, Univ. Aix-Marseille II, 1980, 213 pp.

Δημοσιεύσεις

  • Panayotidis P., Boudouresque C.F. & Marcot-Coqueugniot J., 1981. Microstructure de l’herbier de Posidonia oceanica (L. ) Delile. Botanica marina, (24):115-124.
  • Panayotidis P. & Giraud G., 1981. Sur un cycle de renouvellement des feuilles de Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, dans le Golfe de Marseille (France). Vie et Milieu, 31(2):129-13.