Παραδοτέα

  • Π.1  Πρωτογενή δεδομένα πεδίου σε μορφή excel των ποταμών.
  • Π.2 Βάση δεδομένων σε μορφή excel των στοιχείων της ανάλυσης των δειγμάτων ποταμών.
  • Π.3 Ετήσιες εκθέσεις με την επιμέρους  και τη συνολική ταξινόμηση των σταθμών των ποταμών που ελέγχθηκαν
  • Π.4  Πρωτογενή δεδομένα σε μορφή excel των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων.
  • Π.5 Βάση δεδομένων σε μορφή excel των στοιχείων της ανάλυσης των δειγμάτων των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων.
  • Π.6 Ετήσιες εκθέσεις με την επιμέρους  και συνολική ταξινόμηση των σταθμών των παρακτίων και μεταβατικών που ελέγχθηκαν.