Σε διαγράμματα

Τα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζουν τον αριθμό των δειγματοληψιών στα ποτάμια ΥΣ, ανά Υδατικό διαμέρισμα και ανά Υδρολογικές λεκάνες, από την αρχή του έργου έως σήμερα.

Αριθμός μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων στα ποτάμια ΥΣ ανα Υδατικό διαμέρισμα

Αριθμός μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων στα ποτάμια ΥΣ ανά Υδρολογική Λεκάνη σε:
Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Δυτική Στερεά Ελλάδα & Ήπειρο

Ανατολική Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία

Δυτική, Βόρεια & Ανατολική Πελοπόννησο

Αττική, Κρήτη & Νησιά Αιγαίου