Χάρτες δειγματοληψιών ποτάμιων υδατικών σωμάτων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους σταθμούς (τοποθεσία) και τον αριθμό των δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έργου έως σήμερα για κάθε έτος.

Αριθμός μετρήσεων Φυσικοχημικών παραμέτρων στα ποτάμια ΥΣ ανά σταθμό κατά την περίοδο:
2021
2020

2019​

2018