Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (2000/60/ΕΚ)

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ ή όπως αναφέρεται διεθνώς WFD) καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των υδάτων.  

Σύμφωνα με την ΟΠΥ το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης (ΟΠΥ).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

για βιολογικές, φυσικοχημικές, υδρομορφολογικές παραμέτρους, καθώς και για χημικές και άλλες ουσίες (Cd, Cu, Ni, Fe, Pb, Ζn, Mn κ.λπ.)

περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

που αφορούν στα φυσικοχημικά, υδρομορφολογικά και χημικά στοιχεία (μέταλλα) δειγμάτων νερού και στις βιολογικές κοινότητες

περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

όλων των δειγμάτων από παράκτια, μεταβατικά & ποτάμια ΥΣ για κάθε ποιοτικό στοιχείο,με βάση δοκιμασμένους δείκτες για την Ελλάδα.​

περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ  για τα Ύδατα η  παρακολούθηση της ποιότητας του συνόλου των επιφανειακών υδάτων της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠΕΡΑΑ εξασφαλίζει την ορθή, ισότιμη εκτίμηση, έγκαιρη διάγνωση, των προβλημάτων των υδατικών πόρων για λήψη σαφώς καθορισμένων διαχειριστικών μέτρων. 

στοχοσ

Η ΟΠΥ έθεσε ως στόχο το 2015 όλα τα υδατικά σώματα της ΕΕ
να έχουν “καλή” οικολογική κατάσταση.

Σε κάθε Κράτος Μέλος, σε κάθε υδατικό σώμα ορίζονται σημεία δειγματοληψίας
που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, την διαχρονική παρακολούθηση (με παράλληλη λήψη διαχειριστικών μέτρων)
και τελικά τον έλεγχο της επίτευξης ή μη, του στόχου της «καλής» κατάστασης.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Σταθμούς Συνολικά
Σταθμούς Ποτάμιων Υδατικών Σωμάτων
Σταθμούς Παράκτιων Υδάτων
Σταθμούς Μεταβατικών Υδάτων

ΣΤΑΘΜΟΙ

0
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
0
ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
0
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
0
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στους χάρτες φαίνεται η ποιότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων για το έτος 2018, για κάθε μια περίδοδο δειγματοληψίας (χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι). Η τιμή του δίκτη ποιότητας φυσικοχημικών παραμέτρων κυμαίνεται απο 1 – 4+ και ανάλογα με την τιμή της η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή όπως φαίνεται παρακάτω:
  • κακή (1-)
  • ελλιπής (1.01 – 2)
  • μέτρια (2.01 – 3)
  • καλή (3.01 – 4)
  • υψηλή (4+)
Επιλέξτε την εποχή για την οποία θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.

Ομαδα εργου

3D ΠΟΤΑΜΙΑ

Ορθοφωτοχάρτης που δημιουργήθηκε με πτητικό εναέριο μέσο (drone) και λογισμικό φωτογραμμετρίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ολα τα νεα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.