Περιγραφή

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της ΟΠΥ 2000/60 για τα επιφανειακά ύδατα της χώρας καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των υδάτων .

Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ ή όπως αναφέρεται διεθνώς WFD) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Η παρακολούθηση της ποιότητας του συνόλου των επιφανειακών υδάτων της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠΕΡΑΑ εξασφαλίζει την ορθή, ισότιμη εκτίμηση, έγκαιρη διάγνωση, των προβλημάτων των υδατικών πόρων για λήψη σαφώς καθορισμένων διαχειριστικών μέτρων.

 

ΣΤΟΧΟΣ

 Η ΟΠΥ  έθεσε ως στόχο, το 2015 όλα τα υδατικά σώματα της ΕΕ να έχουν “καλή” οικολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΟΠΥ για κάθε τύπο υδατικό σώμα στην Ευρώπη  η αδιατάρακτη δομή και λειτουργία των υδάτινων βιοκοινωνιών περιγράφονται ως  τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς.

 

Ανάλογα με την απόκλιση του κάθε υδατικού σώματος από τις συνθήκες αυτές η οικολογική κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή. 

Σε κάθε Κράτος Μέλος ο καθορισμός των υδατικών σωμάτων αποτελεί την βάση της εφαρμογής της ΟΠΥ, καθώς σε κάθε υδατικό σώμα ορίζονται σημεία δειγματοληψίας που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, την διαχρονική παρακολούθηση (με παράλληλη λήψη διαχειριστικών μέτρων) και τελικά τον έλεγχο της επίτευξης ή μη, του στόχου της «καλής» κατάστασης.

Περισσότερα για την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & ενέργειας για την οδηγία.

 

ΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

υλοποίησε την Α’ Φάση Παρακολούθησης Οικολογικής Ποιότητας των ποτάμιων, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας (2012-2015) με χρηματοδοτικό πλαίσιο ΕΠΕΡΡΑΑ – ΕΣΠΑ και ως δικαιούχος για την παρακολούθηση βάσει της ΚΥΑ 140384/19-08-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει επίσης υλοποίησει τις 2 προγενέστερες εφαρμογές της οδηγίας πλαίσιο (2012 – 2015). Περισσότερες πληροφορίες για τα προγενέστερα έργα μπορείτε να βρείτε εδώ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το δίκτυο παρακολούθησης του προτεινόμενου έργου διαμορφώθηκε στη βάση του δικτύου της Α’ Φάσης Παρακολούθησης και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προέκυψαν από αυτό (αλλαγές τύπου,  συχνότητας παρακολούθησης και θέσης σταθμών).  

Το προτεινομενο σχεδιο παρακολουθησης περιλαμβανει

0
σταθμούς συνολικά
0
σταθμούς ποτάμιων υδάτων
0
σταθμούς παράκτιων υδάτων
0
σταθμούς μεταβατικών υδάτων

Η επιστημονική ομάδα του έργου

(ΕΛΚΕΘΕ και συνεργαζόμενοι φορείς) εφαρμόζει δείκτες, με βάση τα ποιοτικά στοιχεία της ΟΠΥ (για όποια στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμοι) για την κατηγοριοποίηση της οικολογικής κατάστασης των ποτάμιων, παράκτιων και  μεταβατικών υδάτων.