Περιγραφή

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της ΟΠΥ 2000/60 για τα επιφανειακά ύδατα της χώρας καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των υδάτων.

Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ ή όπως αναφέρεται διεθνώς WFD) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Η παρακολούθηση της ποιότητας του συνόλου των επιφανειακών υδάτων της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξασφαλίζει την ορθή, ισότιμη εκτίμηση, έγκαιρη διάγνωση, των προβλημάτων των υδατικών πόρων για λήψη σαφώς καθορισμένων διαχειριστικών μέτρων.

 

ΣΤΟΧΟΣ

 Η ΟΠΥ  έθεσε ως στόχο, το 2015 όλα τα υδατικά σώματα της ΕΕ να έχουν “καλή” οικολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΟΠΥ για κάθε τύπο υδατικού σώματος στην Ευρώπη  η αδιατάρακτη δομή και η λειτουργία των υδάτινων βιοκοινωνιών περιγράφονται ως  τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς.

 

Ανάλογα με την απόκλιση του κάθε υδατικού σώματος από τις συνθήκες αυτές η οικολογική κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή. 

Σε κάθε Κράτος Μέλος ο καθορισμός των υδατικών σωμάτων αποτελεί την βάση της εφαρμογής της ΟΠΥ, καθώς σε κάθε υδατικό σώμα ορίζονται σημεία δειγματοληψίας που θα επιτρέψουν την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, τη διαχρονική παρακολούθηση (με παράλληλη λήψη διαχειριστικών μέτρων) και τελικά τον έλεγχο της επίτευξης ή μη, του στόχου της «καλής» κατάστασης.

Περισσότερα για την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την Οδηγία.

 

ΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των ποτάμιων, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας, βάσει της ΚΥΑ 140384/19-08-2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)». Έχει υλοποιήσει και την Α’ Φάση Παρακολούθησης των υδάτων με βάση την ΟΠΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγενέστερα έργα μπορείτε να βρείτε εδώ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το δίκτυο παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ διαμορφώθηκε στη βάση του δικτύου της Α’ Φάσης Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προέκυψαν από την προηγούμενη υλοποίηση (αλλαγές τύπου, συχνότητας παρακολούθησης και θέσης σταθμών).

Το δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνει

σταθμούς συνολικά
0
σταθμούς ποτάμιων υδάτων
0
σταθμούς παράκτιων υδάτων
0
σταθμούς μεταβατικών υδάτων
0

Η επιστημονική ομάδα του έργου