Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Σύμπουρα Μίκα

Ομάδα διαχείρισης έργου

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών (1984)
  • Μεταπτυχιακό Επαγγελµατικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Παν/µίου Αθηνών (1988)
  • ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη θαλάσσια Βιολογία, Παν/µιο Αθηνών (1996)

Δημοσιεύσεις

59 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε επιτροπή κρίσης, 88 ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, 1 μονογραφία και 4 κεφάλαια σε επιστηµονικές εκδόσεις.

Μέλος Ευρωπαϊκών οµάδων εργασίας για την εφαρµογή της ΟΠΥ: CIS Working Group 2.4. COAST, WG 2.A. ECOSTAT, WG 2.5. Intercalibration